Nieuws

Actie van de PVDA voor Manneken Pis: een ordonnantie is ingediend om waterafsluitingen te stoppen

Deze vrijdag hebben militanten van de PVDA verzamelen geblazen voor Manneken Pis. Het kleine standbeeld diende tijdens de actie als symbool voor Brusselse kinderen voor wie de regering toegang tot water moet verzekeren. Ten aanzien van minister Alain Maron (Ecolo) scandeerden ze : “Alain, stop het gemis, water is een recht voor al onze Mannekes Pis!”. Dezelfde dag nog zullen de PVDA verkozenen “bij hoogdringendheid” een ordonnantie indienen in het Brussels parlement. De bedoeling is om waterafsluitingen te verbieden en een democratische controle op de prijzen te garanderen.

De PVDA roept de SPA-PS en Groen-Ecolo verkozenen op tot het opheffen van de economische missie van het Brussels Gewest naar Israël

De PVDA-fractie heeft een resolutie ingediend bij het Brussels parlement om de parlementsleden van de meerderheid te vragen de nieuwe economische missie naar Israël, die plaats zou moeten vinden tussen 8 en 12 december eerstkomend, af te lasten.

Verhoging van de tarieven bij de MIVB: het gedeeltelijk gratis maken van tickets moet niet door gebruikers betaald worden

Vorige vrijdag kopte de pers: “De MIVB wil haar tarieven verhogen”. De directeur van de MIVB bevestigt het: volgend jaar ligt er inderdaad een prijsverhoging op de regeringstafel. In afwachting daarvan probeert de regering PS-Ecolo-Défi een nieuw debat over de begrotingsmarges uit de weg te gaan... De PVDA hekelt de politieke keuzes van de regering. Die zijn immers noch sociaal noch milieuvriendelijk.

PVDA dient resolutie in voor loonsverhoging personeel LRB

Donderdag voert het gemeenschappelijk vakbondsfront actie in de lokale en regionale besturen. Ze eisen een heropwaardering van de laagste lonen en betere werkomstandigheden. PVDA stelt een solidariteitsresolutie voor in het Brussels parlement en vraagt de afschaffing van de beruchte niveau E’s, ofwel de laagste loonschaal in de administraties.

PVDA vraagt om de bijeenroeping van een speciale begrotingscommissie

Op 4 november publiceerde het Rekenhof zijn jaarverslag over de begrotingsboekhouding voor het jaar 2018 en legde het voor aan de Brusselse regering. Hoewel voor 2018 een evenwicht was voorzien, blijkt dat de rekening is afgesloten met een negatief saldo van 437 miljoen euro. Dat is vier keer meer dan in 2017. De PVDA vraagt om de bijeenroeping van een speciale begrotingscommissie zodat de Brusselse regering hierover uitleg kan geven.

2019-10-17 Verklaring Brusselse regering: PVDA eist cijfers. ‘Zonder begroting vallen goede bedoelingen Brusselse regering in het water. »

Komende vrijdag en zaterdag wordt de beleidsverklaring van de Brusselse regering voorgelezen. Ter gelegenheid daarvan vraagt de PVDA om de juiste en becijferde begroting voor 2020 in handen te krijgen. Voor de linkse partij is een echte democratische controle zonder budget onmogelijk.

Cécile Jodogne (Défi) moet haar uittredingsvergoedingen terugbetalen

Cécile Jodogne (DéFi), uittredend Staatssecretaris en nieuw burgemeester in Schaarbeek wil de uittredingsvergoedingen cumuleren met haar salaris als burgemeester.
Youssef Handichi, Brussels PVDA-parlementslid, verzet zich daartegen : « Dat is ontoelaatbaar, zij moet de uittredingsvergoedingen terugbetalen.
De PVDA gaat vragen het reglement te herzien om zo’n praktijken in de toekomst onmogelijk te maken. »

Een première in Brussel: de PVDA zit de huisvestingscommissie van het Brussels parlement voor

Op donderdag 3 oktober zit Petya Obolensky, nieuw verkozen PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels parlement, de eerste huisvestingscommissie van deze legislatuur voor. Voor de PVDA was het belangrijk om het voorzitterschap van deze commissie te bekomen. Het is een thema dat de linkse partij nauw aan het hart ligt, ze wil het recht op huisvesting in het middelpunt van het debat plaatsen. Voor Petya Obolensky, die verschillende jaren met sociale huurders werkte, is het een verderzetten op een andere manier van zijn acties op het terrein.

De PVDA verzet zich tegen elke prijsverhoging van het water in 2020

Deze dinsdag heeft het distributiebedrijf Vivaqua aan de regulator Brugel gevraagd de watertarieven te verhogen.
Een maatregel die van kracht zou kunnen gaan vanaf begin 2020.
De PVDA verzet zich tegen elke prijsverhoging  van het water in Brussel en eist de toegang tot water op als een recht, niet als een koopwaar
.

Vage VGC-beleidsverklaring is geen antwoord op sociale uitdagingen

Woensdag presenteerde het nieuwe VGC-college haar beleidsverklaring voor 2019-2020 aan de collegeleden. PVDA hekelde het gebrek aan ambitie van het college om concrete sociale doelstellingen vast te leggen, zoals de creatie van opvang voor gehandicapten en ouderenzorg, en echte bruggen te bouwen met de Franstalige Gemeenschap en zo samen een plan op te stellen om de ergste vormen van armoede en sociale uitsluiting terug te dringen.

Dit is jouw beweging