Skip to content

PVDA vraagt om de bijeenroeping van een speciale begrotingscommissie

Op 4 november publiceerde het Rekenhof zijn jaarverslag over de begrotingsboekhouding voor het jaar 2018 en legde het voor aan de Brusselse regering. Hoewel voor 2018 een evenwicht was voorzien, blijkt dat de rekening is afgesloten met een negatief saldo van 437 miljoen euro. Dat is vier keer meer dan in 2017. De PVDA vraagt om de bijeenroeping van een speciale begrotingscommissie zodat de Brusselse regering hierover uitleg kan geven.

Françoise De Smedt, fractievoorzitter voor de PVDA: "Elk jaar belooft de regering ons dat de begroting in evenwicht zal zijn. Dat is dan ook een vereiste van Europa. En de regering gokt erop dat Europa niets zal zeggen over de extra kosten die buiten de begroting worden gemaakt. In de praktijk is het immers onmogelijk om die Europese regel te respecteren tenzij men geen overheidsinvesteringen doet. Op dit ogenblik heeft Europa nog niet gereageerd. Maar dat systeem kan tot grote problemen leiden want uiteindelijk beslist Europa . Voor 2018 is meer dan 400 miljoen extra uitgegeven, maar er is bij de Europese Commissie geen verzoek om afwijking ingediend."

De Brusselse volksvertegenwoordigster van de PVDA is sceptisch: "En mogelijk blijft het daar niet bij. In 2019 was de regering van plan om 460 miljoen uit de begroting te houden en in 2020 nog eens 500 miljoen. Zal ze die opnieuw uitgeven zonder hiervoor bij de Europese Commissie een verzoek in te dienen? Als dat zo is, dan gaan die uitgaven stijgen. Aan de 437 miljoen worden dan 460 en 500 miljoen toegevoegd, samen wordt dat zo'n 1,4 miljard."

En verder: "Een nieuwe economische crisis ligt nog steeds op de loer. Als die er komt, zal Europa harder optreden. Het zal niet langer toelaten dat investeringen "buiten" de begroting worden gehouden. Wat zal de regering dan doen, als Europa haar dit verbiedt? Zal ze de verdragen naast zich neerleggen en verder gaan met haar investeringen? Dat is precies wat wij van de PVDA voorstellen: ongehoorzaamheid om de sociale behoeften te kunnen beantwoorden. Of zal de regering ervoor kiezen om de uitgaven fors te beperken en te bezuinigen? 1,4 miljard besparen op een begroting van 5,5 miljard, dat is enorm. Het zou catastrofaal zijn voor de inwoners van Brussel die nu al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen! De regering stelt de begroting op als was het een kaartenhuis dat bij de minste trilling kan instorten."

Françoise De Smedt besluit: "Om al die redenen moet volgens ons dringend een speciale begrotingscommissie worden bijeengeroepen zodat de Brusselse regering haar keuzes kan toelichten. Het kan niet zijn dat de regering zoveel onzekerheid rond de toekomst van de begroting laat bestaan en dat ze niet duidelijk aangeeft of ze de bezuinigingsmaatregelen al dan niet ter discussie stelt”.