Skip to content

FAQ: huurprijsbescherming

1) "Veel verhuurders hebben deze huur nodig om de lening op dit huis af te betalen"


Dat betreft in feite weinig eigenaars. Enerzijds huurt bijna de helft van de eigenaars geen huis maar
woont in het eigen huis. Anderzijds is één op de vijf huurwoningen eigendom van een eigenaar die
verschillende panden verhuurt (10 tot 20). Het aandeel verhuurders die slechts één woning
verhuren, is laag. Dit betekent dat de overgrote meerderheid meer dan één woning verhuurt en dus
in staat is de leningen af te betalen.
Je mag ook niet vergeten dat, wanneer de lening eenmaal is afbetaald, de huren "netto" geld zijn
dat naar de eigenaars blijft vloeien. Op termijn blijven zij er hoe dan ook bij winnen.
Veel eigenaars hebben kinderen die door de hoge huurprijzen moeilijk een woning kunnen vinden.
Laten we ook aan de toekomstige generatie denken.
Ten slotte is het in het belang van kleine verhuurders dat de prijzen op de huurmarkt dalen. Waarom?
Omdat op lange termijn de huurlimiet een daling van alle huur- en koopprijzen zal veroorzaken. We
stellen vast dat de verkoopprijzen dezelfde curve volgen als de huurprijzen.

2) "Ook de onroerende voorheffing moet verminderen".


Wij zijn voor een hervorming van de onroerende voorheffing. Dat wil zeggen, voor een systeem
waarbij hoe meer woningen een eigenaar bezit, hoe meer hij moet betalen. Een kleine eigenaar die
niet verhuurt of slechts één eenheid verhuurt, zou zijn of haar voorheffing zien dalen. Wij zijn
voorstander van een eerlijk belastingstelsel waarbij de sterkste schouders meer bijdragen. Op die
manier zullen kleine verhuurders, zelfs als de huren worden geplafonneerd, geen probleem krijgen.

3) "Een huurtoelage zou realistischer en eerlijker zijn"


Wij zijn niet tegen een huurtoelage, op voorwaarde dat tegelijkertijd de huren worden gecontroleerd.
Het probleem met een huurtoelage alleen is dat het helpt de huren hoog te houden. Het is in feite
een subsidie die aan de eigenaars wordt gegeven. Zij zullen de huur niet verlagen omdat sommige
huurders deze toelage zullen krijgen om hun huur te betalen. En aangezien niet iedereen van deze
toelage kan profiteren omdat dat te duur zou zijn voor het gewest, zullen de huren steeds
onbetaalbaarder worden voor alle gezinnen die de toelage niet ontvangen. Dit zal het probleem van
de torenhoge huurprijzen dus niet oplossen, integendeel.

4) "Eerst moeten we de lonen verhogen"


De huren zijn de laatste jaren onevenredig gestegen in verhouding tot de waarde van de woningen.
Omdat er geen regels zijn om de markt te reguleren en huisvesting wordt gezien als een investering
die winstgevend moet zijn. De prijzen zijn dus kunstmatig opgedreven. Maar huisvesting gaat niet
over geld verdienen, het gaat over onderdak en veiligheid bieden aan gezinnen. De huurprijzen
moeten dus weer in overeenstemming worden gebracht met de realiteit. Dus moeten ze naar
beneden. Tegelijkertijd is het waar dat we ook moeten strijden voor betere lonen. Het is niet het een
of het ander, beide samen zijn de oplossing.

5) Velen denken dat we aan de macht moeten komen om dit in praktijk te brengen.

De PVDA heeft altijd met en voor de mensen gevochten. Het ziekenhuispersoneel mobiliseert zich
al jaren voor loonsverhoging en meer personeel. Dankzij deze mobilisaties en het werk van de
PVDA in het parlement is het zorgpersoneelfonds binnengehaald. Het is dus heel goed mogelijk om
overwinningen te behalen en vooruitgang te boeken zonder in de regering te zitten. Daarom hebben
wij onze campagne "Verlaag de huurprijzen" en onze petitie gelanceerd om de bevolking te
mobiliseren en samen deze huurverlaging te bewerkstelligen.

6) Ik betaal vandaag een kleine huur. Zal uw voorstel mijn huur verhogen?


Nee, ons voorstel is om te kunnen huren onder de prijsvork van het huurrooster. Het zou verboden
zijn om boven die prijs te verhuren.


7) Ik verhuur een appartement en ik vraag al een kleine huurprijs, moet ik die nog eens
verlagen ?


Niet als die binnen de prijs van het huurrooster valt. U kunt dan blijven verhuren tegen dezelfde
huurprijs. Als uw verhuurprijs onder de marge ligt, kunt u het ook bij hetzelfde bedrag laten.


8) Als de huren omlaag gaan, zullen eigenaars niet meer renoveren.


In de eerste plaats voeren veel eigenaars, met de hoge huurprijzen, tegenwoordig toch geen werken
uit, ook al hebben ze veel huurinkomsten. Ten tweede staan wij een huurverhoging toe wanneer de
eigenaars werken uitvoeren, zolang daarbij het huurrooster in acht wordt genomen. Vandaag zien
we dat renovatiepremies te ingewikkeld zijn en alleen worden gebruikt door degenen die het zich
kunnen veroorloven. De PVDA wil een derdebetalersregeling toepassen die het voor kleine
eigenaars gemakkelijker zou maken om te renoveren zonder daarvoor heel veel te moeten betalen.


9) Als de huren worden afgetopt, zullen investeerders Brussel ontvluchten en zullen er
minder huizen worden gebouwd.


Huurbescherming bestaat in andere Europese steden, zoals Parijs, waar men huizen blijft bouwen.
Ook in een stad als Wenen. Dit is de marktregulering. Bovendien zal de huurbescherming tot een
verlaging van de koopprijs leiden en woningen betaalbaarder maken voor kleine eigenaars.
In Brussel zijn er genoeg woningen en de woningen die gebouwd worden, zijn te duur.
Er moeten dus veel meer sociale woningen worden gebouwd.


10) Welke zijn de verschillen tussen het voorstel van de Brusselse regering en dat van de
PVDA?


Het voorstel van de PS betreft niet eens 1/10 van de huurprijzen, terwijl met het voorstel van de
PVDA 7/10 van de huurprijzen zouden dalen.
Het voorstel van de PS Het is aan de huurder om de nodige stappen te ondernemen als hij zijn huur
te hoog vindt. De huurder moet de zaak voorleggen aan de Paritaire Huurcommissie, en vervolgens
moet hij naar de vrederechter. In het voorstel van de PVDA staat de huurder automatisch in zijn
recht. De verhuurder is verplicht de maximumhuurprijs in acht te nemen.
Een van de grootste problemen met het voorstel van de Brusselse regering is ook dat er geen
sancties zijn als de wet niet wordt toegepast. Hoe zullen verhuurders zonder sancties hun huren
verlagen? Het voorstel van de PVDA biedt de Gewestelijke Huisvestingsinspectie de mogelijkheid
verhuurders die de nieuwe wet niet naleven te beboeten.


11) Er is een demografische boom en aangezien de prijzen worden bepaald door vraag en
aanbod is het logisch dat ze omhoog gaan.

Het klopt dat de bevolking in Brussel toeneemt, maar er worden in het Gewest ook elk jaar ongeveer
4.000 woningen gebouwd. Er is geen tekort aan woningen om nieuwe bewoners te huisvesten, in
feite zijn er meer dan genoeg. Wat ontbreekt is betaalbare huisvesting. Dus ja, als er een
aanbieding is van 700 of zelfs 800 euro, snellen de mensen ernaar toe omdat de rest zo duur is. Er
is dus veel vraag, maar naar die huurprijzen en niet naar al die andere.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data