Skip to content

Actie van de PVDA voor Manneken Pis: een ordonnantie is ingediend om waterafsluitingen te stoppen

Deze vrijdag hebben militanten van de PVDA verzamelen geblazen voor Manneken Pis. Het kleine standbeeld diende tijdens de actie als symbool voor Brusselse kinderen voor wie de regering toegang tot water moet verzekeren. Ten aanzien van minister Alain Maron (Ecolo) scandeerden ze : “Alain, stop het gemis, water is een recht voor al onze Mannekes Pis!”. Dezelfde dag nog zullen de PVDA verkozenen “bij hoogdringendheid” een ordonnantie indienen in het Brussels parlement. De bedoeling is om waterafsluitingen te verbieden en een democratische controle op de prijzen te garanderen.

Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels parlement, legt uit : “Vivaqua heeft deze zomer het debat over de stijging van de waterprijzen heropend. En de Brusselse regering, bij monde van minister-president Rudi Vervoort (PS), heeft aangekondigd dat prijsstijgingen “onvermijdelijk” zouden zijn. Zulke tariefverhogingen zijn voor de PVDA ontoelaatbaar. Veel families hebben het nu al moeilijk om hun waterfactuur te betalen. De minister bevoegd voor het waterbeleid, Alain Maron (Ecolo), zal nu duidelijk standpunt moeten innemen”.

Vandaag dient de linke partij daarom bij hoogdringendheid een voorstel tot ordonnantie in waarbij waterafsluitingen verboden worden en de regering opnieuw competent wordt om de waterprijzen vast te leggen.

Françoise De Smedt : “Wij leggen een ordonnantie neer bij hoogdringendheid want vanaf 1 januari is het niet langer de regering, maar het autonome organisme Brugel, dat bevoegd wordt voor vastleggen van waterprijzen. De andere partijen hebben deze overdracht van bevoegdheden goedgekeurd. Wij willen daarentegen dat de regering de politieke verantwoordelijkheid behoudt om een democratische controle uit te kunnen oefenen. Dat is de enige manier om te garanderen dat de prijzen niet stijgen in de toekomst.”

Françoise De Smedt licht ook een tweede aspect van de ordonnantie toe : “We hebben net vernomen in een rapport van de Koning Boudewijnstichting dat, de laatste vijf jaar, het aantal waterafsluitingen verdubbeld is bij Brusselse gezinnen. Kinderen worden daar het hardst door geraakt. Onze ordonnantie voorziet een verbod op waterafsluitingen gedurende het hele jaar, niet enkel in de zomer en de winter zoals dat nu het geval is. Op die manier kan het water blijven stromen bij alle gezinnen, ook bij de meeste arme.”

Françoise De Smedt conculdeert : “De toegang tot water is een fundamenteel recht, in gelijk welke periode van het jaar, om te kunnen koken, zich wassen, naar het toilet gaan, enz. De toegang tot water verhinderen in een Gewest als Brussel is onaanvaardbaar en gaat in tegen de menselijke waardigheid.”

Volgens het rapport van de Koning Boudewijnstichting heeft meer dan 1 op 5 Brusselaars met waterarmoede te kampen. Dit houdt in dat ze niet voldoende toegang hebben tot water om aan de meest fundamentele noden te kunnen voldoen en dat er een risico bestaat op waterafsluiting wegens onbetaalde facturen. De waterfactuur is in iets meer dan 10 jaar tijd al met 50% gestegen.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data