Tekort aan artsen in Brussel: een kwestie van recht op gezondheidszorg, geen communautair conflict

Michael Verbauwhede, PVDA-parlementslid interpelleerde het Brussels parlement over het tekort aan artsen. De federale regering is namelijk van plan om het systeem van de toekenning van de “RIZIV-nummers” te veranderen (zonder dat nummer kan je als arts je beroep niet uitoefenen). Op termijn zal daardoor het tekort aan artsen toenemen. Een aantal parlementsleden hebben dus een motie ingediend die een belangenconflict inroept (een middel om een wetsontwerp van de federale regering voor 40 dagen te blokkeren). Hierdoor dreigt dit een communautair conflict te worden in plaats van dat het zou gaan om een elementair recht op gezondheidszorg. Hieronder leest u zijn tussenkomst.

PVDA eist plaats op in onderzoekscommissie Samusocial

Het uitgebreid bureau van het Brussels parlement besliste een onderzoekscommissie op te richten om klaarheid te scheppen in de Samuocial-affaire. De PVDA eist het recht op om deel te nemen aan deze onderzoekscommissie.

Europees besparingsplan : "onderhandel niet over het gewicht van de kettingen, maar doorbreek ze."

Vrijdag, 5 mei, discussieerde het Brussels parlement over een resolutie over de Europese besparingsmaatregelen. Een "grote alliantie" van de PS tot de NVA via de cdH en de ecologisten, legde een resolutie neer die erkende dat de Europese budgettaire regelgeving de openbare overheden verhindert om de noodzakelijke investeringen te realiseren om tegemoet te komen aan de ecologische en sociale uitdagingen. Ondanks de ernst van de situatie, stelt de resolutie zich tevreden met een symbolische oproep om de regels die de openbare machten wurgen, te versoepelen zonder ze echt in vraag te stellen. De PVDA heeft tegen deze resolutie gestemd. Michael Verbauwhede, regionaal volksvertegenwoordiger van de PVDA hekelde de hypocrisie van de andere partijen en herinnerde eraan dat "dit budgettair keurslijf en Europese boekhouding als kettingen zijn. Zij zijn verschrikkelijk en zij hebben dramatische gevolgen voor de bevolking en de economie. Het gaat er niet over om te onderhandelen over het gewicht van de kettingen, maar om er zich van te bevrijden".

De PVDA dient een resolutie in tegen de verhoging van de waterprijs in het Brussels Parlement

Recentelijk lekten de plannen van Hydrobru voor het optrekken van de Brusselse waterprijs uit in de pers. Onder de vele reacties ook die van de PVDA, naast de huurdersvakbonden en de twee grote vakbonden ABVV en ACV. De wens tot prijsverhoging vanwege Hydrobru werd tijdelijk geblokkeerd door de Brusselse regering.

De Brusselse meerderheid blokkeert nog steeds het debat over de annulering van de economische zendingen naar Israël

Voor de tweede keer in vier maand weigerde de Brusselse meerderheid (PS - CdH - FdF - Spa - Open Vld - CD&V) zich uit te spreken over de motie van de PVDA die de stopzetting van de economische zendingen naar Israël en daarbij de sluiting van het handelskantoor in Tel-Aviv vraagt. Dit zolang Israël het internationaal recht en de VN-resoluties niet naleeft.

'Draaimolen-jobs': de Brusselse regering gaat door en tekent voor de uitverkoop van onze jongeren

Op donderdag 25 juni werd in het Brussels Parlement gedebatteerd over een ordonnantie die de voorwaarden versoepelt voor de onderbetaalde stages (866€/maand) van de 'Jongerengarantie'. “Deze stages zijn geen oplossing voor het probleem van de werkloosheid in Brussel”, legt volksvertegenwoordiger van de PVDA*PTB Michael Verbauwhede uit. “Het is integendeel een instrument dat zal dienen om de bestaande vaste jobs te ondermijnen en onze jongeren voor een prikje in de aanbieding te zetten. Zoiets kunnen wij geen toekomst voor onze jongeren noemen! Wij verzetten ons tegen deze stages en de manipulatie van de regering.” Er zit geen enkele garantie aan minimale sociale voorwaarden voor de stagiairs in de ordonnantie. De meerderheid verwierp zelfs de amendementen van de PVDA*PTB op de tekst. Deze amendementen vroegen dat de stagiairs volgens de barema's van de sector zouden betaald worden en dat de stages geen arbeidsvernietigende situaties zouden creëren.

Brussel als TTIP-vrije zone: « De meerderheid staat onder druk, maar het is nog onvoldoende » Mathilde El Bakri (PVDA)

Gezien de mobilisatie was de Brusselse meerderheid verplicht om haar eigen resolutie over het TTIP, het vrijhandelsakkoord dat onderhandeld wordt tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, te amenderen. ”Zien hoe een meerderheid haar eigen resolutie amendeert, toont aan in welke moeilijke situatie ze werd gebracht ”. Maar dit nieuwe amendement is nog erg ontoereikend volgens de Brussels PVDA-volksvertegenwoordiger, Mathilde El Bakri. “Het amendement vraagt noch de verwerping noch de opschorting van het verdrag”.

Debat in het Brussels Parlement over de strijd tegen de radicalisering: wanneer men de daad niet bij het woord voegt

Brussels Parlement, plenaire zitting van vrijdag 6 februari: parlementsleden van alle vergaderingen zitten samen om het te hebben over de gevolgen van de aanslagen en te debatteren over te nemen maatregelen inzake veiligheid, preventie en de strijd tegen radicalisering. De PVDA*PTB nam deel aan het debat met een focus op de positieve aspecten in de benadering van de Brusselse regering t.o.v. de federale regering. Toch werden ook tegenstrijdigheden in het beleid van beide regeringen aangeklaagd.

Voor de PVDA*PTB is de erkenning van de Palestijnse staat een stap in de goede richting

Op donderdag 11 en vrijdag 12 december heeft het debat over de erkenning van de Palestijnse staat plaatsgehad in het Brussels en Waals parlement. De PVDA*PTB heeft voor de moties van de meerderheid gestemd en ervoor gepleit dat deze erkenning onvoorwaardelijk zou zijn en gepaard zou gaan met economische maatregelen om de druk op Israël op te voeren. Hier kan u de tussenkomt van Claire Geraets in de parlementaire commissie van 11 december lezen. Zij is Brussels volksvertegenwoordiger voor de PVDA*PTB en sinds lang actief rond de solidariteit met Palestina.

“De werkloosheid valt niet op te lossen met oude recepten, noch door jongeren te beschuldigen van luiheid”, stelt Michael Verbauwhede

“Het aantal werklozen in Brussel blijft stijgen. Met 118.700 werklozen in Brussel of een werkloosheidsgraad van 20,9% en 31,1% bij jongeren, is het duidelijk dat de gevolgde logica van de afgelopen 30 jaar niet werkt.” Zo stelde Michael Verbauwhede, Brussels PVDA*PTB-volksvertegenwoordiger in de Commissie Economische zaken en Tewerkstelling tijdens de budgetonderhandelingen.