PVDA dient resolutie in voor loonsverhoging personeel LRB

Donderdag voert het gemeenschappelijk vakbondsfront actie in de lokale en regionale besturen. Ze eisen een heropwaardering van de laagste lonen en betere werkomstandigheden. PVDA stelt een solidariteitsresolutie voor in het Brussels parlement en vraagt de afschaffing van de beruchte niveau E’s, ofwel de laagste loonschaal in de administraties.

PVDA vraagt om de bijeenroeping van een speciale begrotingscommissie

Op 4 november publiceerde het Rekenhof zijn jaarverslag over de begrotingsboekhouding voor het jaar 2018 en legde het voor aan de Brusselse regering. Hoewel voor 2018 een evenwicht was voorzien, blijkt dat de rekening is afgesloten met een negatief saldo van 437 miljoen euro. Dat is vier keer meer dan in 2017. De PVDA vraagt om de bijeenroeping van een speciale begrotingscommissie zodat de Brusselse regering hierover uitleg kan geven.

2019-10-17 Verklaring Brusselse regering: PVDA eist cijfers. ‘Zonder begroting vallen goede bedoelingen Brusselse regering in het water. »

Komende vrijdag en zaterdag wordt de beleidsverklaring van de Brusselse regering voorgelezen. Ter gelegenheid daarvan vraagt de PVDA om de juiste en becijferde begroting voor 2020 in handen te krijgen. Voor de linkse partij is een echte democratische controle zonder budget onmogelijk.

Een première in Brussel: de PVDA zit de huisvestingscommissie van het Brussels parlement voor

Op donderdag 3 oktober zit Petya Obolensky, nieuw verkozen PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels parlement, de eerste huisvestingscommissie van deze legislatuur voor. Voor de PVDA was het belangrijk om het voorzitterschap van deze commissie te bekomen. Het is een thema dat de linkse partij nauw aan het hart ligt, ze wil het recht op huisvesting in het middelpunt van het debat plaatsen. Voor Petya Obolensky, die verschillende jaren met sociale huurders werkte, is het een verderzetten op een andere manier van zijn acties op het terrein.

De PVDA verzet zich tegen elke prijsverhoging van het water in 2020

Deze dinsdag heeft het distributiebedrijf Vivaqua aan de regulator Brugel gevraagd de watertarieven te verhogen. Een maatregel die van kracht zou kunnen gaan vanaf begin 2020. De PVDA verzet zich tegen elke prijsverhoging  van het water in Brussel en eist de toegang tot water op als een recht, niet als een koopwaar.

Vage VGC-beleidsverklaring is geen antwoord op sociale uitdagingen

Woensdag presenteerde het nieuwe VGC-college haar beleidsverklaring voor 2019-2020 aan de collegeleden. PVDA hekelde het gebrek aan ambitie van het college om concrete sociale doelstellingen vast te leggen, zoals de creatie van opvang voor gehandicapten en ouderenzorg, en echte bruggen te bouwen met de Franstalige Gemeenschap en zo samen een plan op te stellen om de ergste vormen van armoede en sociale uitsluiting terug te dringen.

MIVB: PVDA wil een garantie van de regering dat de tarieven van de MIVB niet verhoogd zullen worden

Brieuc de Meeûs, directeur-generaal van de MIVB, vraagt compensatie voor het gratis openbaar vervoer van jongeren en senioren. Hij denkt daarvoor aan een verhoging van de tarieven. Youssef Handichi, Brussels parlementslid voor de PVDA en voormalig buschauffeur bij de MIVB, dringt aan op een bijeenkomst van de infrastructuurcommissie begin volgende week. De PVDA zal in die commissie van minister Elke Van Den Brandt (Groen) een duidelijk engagement eisen om de tarieven van de MIVB niet te verhogen.

Waarom het VGC-bestuursakkoord geen akkoord voor alle Brusselaars is

De nieuwe Brusselse regering ruilde CD&V in voor Groen!. Op het eerste zicht een stap in de progressieve richting. Maar bij een tweede lezing blijkt dat er ook deze legislatuur er geen globale oplossingen voor onderwijs, armoedebestrijding en echte inclusiviteit komen voor de Brusselse gezinnen.

Discriminatie op het werk, PVDA wil proactieve controle

"De studie die minister Gosuin uitbracht toont nog maar eens dat discriminatie bij aanwervingen schering en inslag zijn. Hoe lang gaan we die vaststelling nog maken? " vraagt Youssef Handichi, Brussels parlementslid voor PVDA. "Wij stellen een proactieve testing voor bij aanwerving, maar dan moet je bindende diversiteitsobjectieven durven bepalen."

red het klimaat, change the system

Reactie van Mathilde El Bakri, parlementslid voor de PTB*PVDA bij het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, op de interparlementaire klimaatresolutie. De toekomst ligt nog in onze handen, maar we hebben wel een revolutie nodig om het klimaat te redden. Niet alleen de PVDA zegt dat. Dat zegt ook Jean-Paul van Ypersele, klimatoloog en medeauteur van het IPCC-rapport van vorige maand.