PVDA dient resolutie in voor een jaar lang gratis Villo!-abonnement gekoppeld aan de Mobib-kaart

Vorige week kondigde de regering aan dat de particuliere fietsverhuurder Villo! een gratis abonnement van 6 maand aanbiedt. De PVDA diende op 26 mei een resolutie in om iedereen die zich in Brussel moet verplaatsen gratis en zonder onnodige formaliteiten toegang te bieden tot het gemeenschappelijke fietsnetwerk van Villo! en dat tot eind juni 2021, dus voor de duur van een jaar. Volgens de PVDA zou dit een van de alternatieven voor de auto zijn, waardoor tevens de overbelasting van het MIVB-net vermeden kan worden, gezien het risico voor de volksgezondheid.

Een CDH-verkozene die zich wil profileren op de rug van de arbeiders van de MIVB

Youssef Handichi reageert op de beschuldigingen van een cdH-verkozene: "De beschuldiging dat ik tijdens het optreden van het personeel in de gebouwen van de MIVB heb rondgelopen zijn ongegrond, zoals ook minister Elke Van den Brandt heeft bevestigd". En verder: "Deze valse beschuldigingen, evenals die over manipulatie, zijn ernstig. Temeer daar deze volksvertegenwoordiger ze enkele dagen geleden heeft gelanceerd en die aan een racistische en islamofobe boodschap heeft gekoppeld waarbij de MIVB de 'Islamitische Vervoermaatschappij van Brussel' werd genoemd. Als er een onderzoek zou moeten gebeuren, dan zou het hierover moeten gaan."

Overwinning voor de PBM's: ze krijgen een uitzondering voor de lage-emissiezone

De regering heeft net aangekondigd dat "elke houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap die genieten van een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg zal niet worden beboet voor het schenden van de LEZ-regeling". De PVDA verheugt zich daarover; zij diende in januari van dit jaar een resolutie in om in afwijkingen te voorzien voor personen met een PBM-parkeerkaart.

"Een gemiste kans om het hele jaar door waterafsluitingen te verbieden"

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Brussels Parlement besprak de ordonnantie betreffende de toegang tot water. Een meerderheid van de parlementsleden verwierp de voorstellen van de PVDA om het hele jaar door waterafsluitingen te verbieden en om de tarieven weer door het parlement te laten vastleggen. De PVDA spreekt van een "gemiste kans". De linkse partij juicht het echter toe dat een van haar voorstellen is opgenomen in de tekst die door de meerderheid is aangenomen, nl. de afschaffing van de maatregel die dreigde de rekeningen van twee derde van de Brusselse gezinnen bijna met 20% te verhogen.

Volmachten in Brussel: er zijn meerdere manieren om met een crisis zoals het coronavirus om te gaan

Donderdag werd in het Waals parlement het voorstel besproken dat de meerderheid van PS, Ecolo, Défi, sp.a, Groen en OpenVLD had ingediend om de regering via het mechanisme van “volmachten” wetgevende bevoegdheid te geven. Via dat mechanisme, dat tot dusver nog nooit op gewestelijk niveau is gebruikt, krijgt de regering dus de volle bevoegdheid om beslissingen te nemen zonder dat de parlementsleden daarover moeten stemmen. De regering vraagt die volmachten omdat de meerderheid op hetzelfde moment de parlementaire werkzaamheden voor de komende weken opschort. De PVDA heeft zich van stemming onthouden. Een woordje uitleg van Françoise De Smedt, PVDA-fractieleider in het Brusselse parlement.

Coronavirus : Maatregelen moeten 100% gerespecteerd worden in de publieke sector

Na verschillende getuigenissen te hebben gehoord vraagt PVDA aan de Brusselse regering om een versterking van de maatregelen in de gemeentelijke en regionale administraties, alsook in de instellingen van openbaar nut. Voor de radicaal-linkse partij worden de maatregelen nog te licht opgenomen. Alle niet essentiële diensten waarvan de hygiënevoorschriften niet kunnen gegarandeerd worden moeten opgeschort worden: Schaf tijdelijk het prikkloksysteem af, annuleer de taallessen bij Actiris, stop de verkapte uurregelingen bij de MIVB en open de portieken. Ook vraagt PVDA om tijdelijk plexiglas te plaatsen aan de gemeentelijke loketten. Dit zijn een reeks van maatregelen die noodzakelijk zijn om de gezondheid van iedereen te respecteren.

Raden van bestuur van de Brusselse ION: de PVDA vraagt om meer dan een kleine dosis transparantie

De Brusselse regering heeft beslist om de raden van bestuur van sommige regionale instellingen  voor de oppositiepartijen open te stellen. Dat gebeurt echter druppelsgewijs en volgens de PVDA op een ondemocratische manier. Voor de linkse partij is er een gebrek aan proportionaliteit bij de bestuurders en een gebrek aan respect voor de kiezers.

Waterfactuur: PVDA dient een ordonnantie in om de laatste prijsverhogingen te schrappen

De vorige Brusselse meerderheid had de beslissing genomen om gezinnen die geen individuele watermeter hebben geen sociaal tarief toe te kennen. Gevolg: De waterprijs zou stijgen met meer dan 20% voor 2 op 3 gezinnen in Brussel. Ondertussen heeft de regering gevraagd aan Vivaqua om deze prijsstijging te schorsen. Maar PVDA wil dit mechanisme tot prijsstijging definitief schorsen omdat ze antisociaal en discriminerend is. Daarom dient de linkse partij een ordonnantie in.

Burgerinterpellatie in het Parlement: De PVDA reikt de linkse partijen de hand "om het CETA voor eens en voor altijd af te wijzen"

Deze donderdag kwamen burgers in het Brussels Parlement aan het woord: Zij verzamelden 5.000 handtekeningen om de parlementsleden te kunnen vragen het CETA (het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, vergelijkbaar met het TTIP met de VS) te verwerpen. De burgers herinnerden eraan dat het CETA, hoewel het nog niet door alle parlementen is geratificeerd, al wordt toegepast. De PVDA steunt de vraag van de burgers om een volksraadpleging te organiseren. De linkse partij wijst erop dat zij daartoe een wetsvoorstel heeft ingediend, maar dat het nog niet in het parlement is besproken. De PVDA reikte de verkozenen van de PS, Ecolo, sp.a en Groen ook de hand om "woorden in daden om te zetten" door "het CETA uit de koelkast te halen" en "het voor eens en altijd weg te stemmen."

"De waterprijs moet een politieke beslissing blijven": de PVDA verzet zich tegen deze asociale verhoging

L'Echo onthulde op 3 maart dat de prijs van het water in Brussel voor twee op de drie Brusselaars zou stijgen. Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels Parlement, eist een spoeddebat in het Parlement: "Een echt schandaal! Voor veel gezinnen zal de rekening met 100 tot 125 euro per jaar stijgen. Deze verhoging moet dringend worden stopgezet. Deze verhoging bewijst eens te meer dat elke beslissing over de waterprijs politiek moet blijven, zoals de PVDA vraagt."