Begroting 2023: net als de federale regering is het Brusselse gewest niet opgewassen tegen de crisis

Volgens de PVDA zullen werknemers, zelfstandigen en KMO's de grote verliezers zijn van het Brusselse begrotingsakkoord voor 2023.

De PVDA dient een voorstel van ordonnantie in om de huurindexering te beperken tot 2%

Zoals aangekondigd, heeft de PVDA in het Brussels parlement een voorstel van ordonnantie ingediend om de indexering van de huurprijzen te beperken tot 2%.

Hervorming van het parkeerbeleid: PVDA verzet zich tegen de plannen van de Brusselse regering

De commissie mobiliteit van het Brussels parlementheeft gestemd over een hervorming van het parkeerbeleid. Deze hervorming maakt de weg vrij voor de door de regering geplande verhoging van de tarieven en boetes, en omvat mechanismen om de inning van deze boetes te verbeteren. De PVDA stemt tegen en spreekt van "een geldpomp die werknemers straft die niet over een alternatief beschikken".

Verbod op onverdoofd slachten: gebruik dierenwelzijn niet om te stigmatiseren

Défi, Groen en Open Vld dienden in het Brusselse parlement een wetsvoorstel in om op het volledige grondgebied verdoofd slachten te verplichten. Nochtans staat die maatregel niet in het regeerakkoord van 2019, waarover diezelfde partijen het eens werden. De tekst die hier wordt voorgelegd, sluit aan bij die van de N-VA en het Vlaams Belang, die plots opnieuw opduiken in het debat. Dierenwelzijn is een zeer belangrijke kwestie. Het verdient een echt debat in het Brussels Parlement. Helaas is dat niet wat deze partijen willen. Door het uitsluitend over ritueel slachten te hebben, misbruiken ze in feite de kwestie van het dierenwelzijn, om zo bepaalde delen van de bevolking te stigmatiseren. Wij verzetten ons daartegen.

De PVDA is bereid om een wisselmeerderheid te ondersteunen om de huurindexering tot 2% te beperken

Nawal Ben Hamou legt de beperking van de huurindexering op 2% weer op tafel. De staatssecretaris voor Huisvesting spreekt expliciet over een wisselmeerderheid. Voor de PVDA "moeten we deze kans grijpen om ervoor te zorgen dat deze maatregel met spoed wordt aangenomen". De PVDA zal ook een ordonnantievoorstel indienen om deze indexering van de huurprijzen te beperken, teneinde snel resultaat te boeken.

Het Klimaatplan van de Brusselse regering : verplichte renovatie zal gezinnen verder in armoede duwen, zegt de PVDA

De Brusselse regering wil vaart zetten achter de isolatie van woningen en stelt renovatiesubsidies voor om haar klimaatdoelstellingen te halen en de energiearmoede terug te dringen. Volgens de PVDA blijkt uit de cijfers dat vooral de rijkste gemeenten die steun binnenrijven. Het klimaatplan van de regering zal deze ongelijkheden nog vergroten, aldus de linkse partij. Zij pleit voor een alternatief systeem, een derdebetalersregeling, zoals in Duitsland.

Fiasco huurtoeslag in Brussel: PVDA vraagt onderzoekscommissie

De afgelopen maanden raakte bekend dat meer dan 11 000 gezinnen op de wachtlijst voor sociale huisvesting hun rechtmatige huurtoeslag niet hebben ontvangen. Na verscheidene beloften dat de situatie zo spoedig mogelijk zou worden opgelost, noemt de staatssecretaris voor huisvesting nu september als de uiterste datum voor de betalingen. De PVDA spreekt van een echt fiasco, waarvan de redenen onduidelijk blijven. De linkse partij zal vragen om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om de situatie op te helderen, lessen te trekken en mogelijke politieke verantwoordelijkheden te onderzoeken.

Lokaal bestuur: de PVDA verzet zich tegen de ondoorzichtigheid van de toekomstige loonsverhoging voor burgemeesters

De commissie van het Brusselse parlement heeft dinsdag gesproken over een hervorming van het lokaal bestuur goedgekeurd. Deze hervorming voorziet in de decumul van bepaalde mandaten en geeft de regering daarnaast de bevoegdheid om de nieuwe bezoldigingen van de burgemeesters en schepenen vast te stellen, zonder tussenkomst van het parlement. De PVDA is voorstander van de decumul en de vermindering van het aantal schepenen. Maar de partij is zeer bezorgd over het gebrek aan democratische controle op de te verwachten toekomstige loonsverhogingen voor burgemeesters, gezien de lekken in de pers in oktober. De PVDA wijst ook op een "dubbele moraal" bij de zeer geringe loonsverhogingen die uiteindelijk aan het gemeentepersoneel zijn toegekend.

Corona: Brusselse regering lapt het democratisch debat weer aan haar laars

De Brusselse regering heeft haar versie van de "pandemiewet", die haar de bevoegdheid zal geven om coronamaatregelen op te leggen zonder democratische controle van de volksvertegenwoordigers, door het parlement gejaagd. De PVDA veroordeelt de voortzetting van de al twee jaar durende ondemocratische, ondoeltreffende en repressieve aanpak om de pandemie te bestrijden. Een terugblik op onze kritiek.

PVDA vindt de hervorming van de energiemarkt, een "gemiste kans"

Deze week stelde de regering haar hervorming van de energiemarkt voor aan het Brusselse parlement. De PVDA zal zich onthouden over deze hervorming. Voor Jan Busselen, PVDA-volksvertegenwoordiger, "is deze hervorming een gemiste kans, zowel om in te spelen op de urgentie van de huidige prijzen, als om de problemen op langere termijn aan te pakken die worden veroorzaakt door de particuliere energiemarkt."