Ordonnantie over de Brusselse vzw’s : Circulez, hier is niets aan de hand.

Afgelopen dinsdag besprak het Brussels parlement een ordonnantie die nieuwe regels wil opstellen betreffende de gemeentelijke vzw’s en de intercommunales in het Brussels Gewest. Meer transparantie en minder schandalen leek de boodschap. In plaats van een debat ten gronde, leken het voor de traditionele partijen om hervormingen in de marge te gaan. Zowel S.pa, Open VLD, NVA en ook Groen. Er wordt niets voorgesteld om het probleem fundamenteel aan te pakken. “De PVDA wil een einde maken aan de privatisering en de vermarkting van de gemeentelijke diensten. Alle diensten die nu al geprivatiseerd zijn moeten terug een Gemeentelijke dienst 2.0 worden. Met een controle van de burgers over de openbare diensten, zoals dat nu ook in Quebec gebeurt” verklaarde Michaël Verbauwhede, fractieleider van de PVDA in het Brussels parlement.

 

Een ordonnantie die niets veranderd aan de grond van het probleem

Michaël Verbauwhede, fractieleider van PVDA in het Brusselsd parlement, begon zijn interventie met te wijzen op het gebrek aan politieke wil van de partijen die vertegenwoordigd zijn in het Brussels parlement: “Jullie doen me een beetje aan Sarkozy denken die na de crisis van 2008 zei: “Gedaan met de zelfrefulering van de markt”. Enkele maatregelen werden genomen in de marge, maar zonder te raken aan het financieel systeem zelf”.
Als er sprake is in de ordonnantietekst van een betere controle, van een versterking van het toezicht over de gemeentelijke vzw’s, dan wordt er niets gedaan aan de vzw’s zelf, en het risico dat de gemeenten stap voor stap de openbare diensten privatiseren. Als men deze problemen niet aanpakt, zal men geen nieuwe schandalen kunnen vermijden.

Michaël Verbauwhede ging verder met kritiek op de overheid die kiezen om de gemeentelijke vzw’s te verdedigen. ”U zegt dat vzw’s en intercommunales creëren een soepele en dynamische oplossing is.” Dat bekt goed, dat is modern, maar de echte oorzaken liggen elders. »
De linkse volksvertegenwoordiger duidde 3 hoofdoorzaken aan. “Vooreerst laten de vzw’s toe om de strikte regels van de openbare dienst te omzeilen, namelijk wat betreft de openbare aanbesteding en de vergoeding (die toelaat om hoge lonen toe te kennen en om managers die uit de privé komen, aan te werven). Het laat de gemeentelijke autoriteiten ook toe om contractuele werknemers aan te nemen, in plaats van statutairen, en hen zo minder rechten te geven.
Vervolgens, en dat in tegenstelling met de openbare diensten, moet een vzw niet beantwoorden aan dezelfde vereisten op vlak van transparantie en participatie t.a.v. burgers en gemeenteraadsleden.
Tenslotte laat de creatie van een vzw toe om een vertegenwoordiging van het personeel te vermijden: het is inderdaad bij elke syndicalist geweten dat de creatie van autonome structuren toelaat om het zonder syndicale delegaties te doen.


Een verkapte privatisering van de openbare diensten

« De uitkomst van die logica, dat is Thatcher aan de Schelde. In Antwerpen wilde de gemeentelijke autoriteiten de opvang van daklozen in onderaanneming geven aan multinational G4S, een mastodont van de veiligheid”.
Natuurlijk zijn we in Brussel nog niet zo ver als in Antwerpen. Maar het is duidelijk dat van de PS tot de MR, de traditionele partijen een sluipende privatisering aanvaarden en dat het idee van het ‘medebeheer’ van de stad door de openbare sector en de privé de consensus lijkt te worden, “alsof openbare dienst een scheldwoord is geworden”. Reageert Michaël Verbauwhede.
Deze gedachte wordt trouwens goed samengevat door het voorstel van Philippe Close: « Ik heb er geen enkel probleem mee om samen te zitten met de bedrijven, ieder in zijn eigen rol. Het symbool van mijn politieke actie is Neo.»


Voor openbare diensten 2.0

De PVDA verwerpt deze visie van de politiek. De 200 vzw’s die door de stad Brussel werden gecreëerd om missies te vervullen moeten normaal in handen genomen worden door de gemeentelijke administraties of de OCMW’s moeten opnieuw volwaardige openbare diensten worden; Het gaat er niet om het idee van een vzw volledig te verwerpen (burgers hebben het volledige recht om privévzw’s op te richten, bijvoorbeeld, een jeugdhuis te openen en hiervoor een subsidieaanvraag te doen) maar om in het kader van de gemeente een aantal diensten te reïntegreren die aan de privé worden toevertrouwd en een strikte en beperkende lijst op te stellen van materies en denkbeeldige situaties waarin een vzw kan gecreëerd worden.

« Een einde maken aan de privatisering en de vermarkting van de gemeentelijke diensten. Alle reeds geprivatiseerde diensten moeten terugkomen naar een Gemeentelijke dienst 2.0.  Met een controle door de bevolking van de openbare diensten, zoals dat het geval is in Québec. » besloot Michaël Verbauwhede.